STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 10 - 06 - 2024 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
2 29 - 05 - 2024 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức có liên quan: Công ty CP Nước Thủ Dầu Một và Công ty CP Nước Biwase - Long An
3 24 - 05 - 2024 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Báo cáo kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
4 25 - 04 - 2024 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch với tổ chức liên quan - Cty Cp Nước Thủ Dầu Một
5 24 - 04 - 2024 Nghi quyết HĐQT về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6 27 - 03 - 2024 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Cp Biwase Quảng Bình từ Công ty CP Xây Lắp- Điện Biwase
7 26 - 03 - 2024 Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023
8 16 - 01 - 2024 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương dự kiến ký hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2024
9 26 - 12 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương ký hợp đồng với tổ chức liên quan người nội bộ - CTy cp xây lắp - Điện Biwase
10 25 - 12 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức và chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024