STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 16 - 01 - 2024 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương dự kiến ký hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2024
2 26 - 12 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương ký hợp đồng với tổ chức liên quan người nội bộ - CTy cp xây lắp - Điện Biwase
3 25 - 12 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức và chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
4 09 - 11 - 2023 Nghị Quyết HĐQT - thông qua chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ - Cty cp xây lắp cơ điện Biwase
5 28 - 07 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ -TDM
6 06 - 06 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023
7 05 - 06 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký hợp đồng với Cty Cp xây lắp điện Biwase
8 29 - 05 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập Cty TNHH MTV Tư vấn Biwase
9 21 - 04 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Cty CP Công trình Đô Thị Thủ Thừa
10 31 - 03 - 2023 Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự