STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 14 - 06 - 2024 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024
2 24 - 05 - 2024 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
3 24 - 05 - 2024 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
4 26 - 04 - 2024 Công văn 316/TCTBWE-KH đính chính nội dung đã công bố thông tin
5 26 - 04 - 2024 Công văn số 318/TCTBWE-TCKT đính chính số liệu tại thuyết minh số 36 của BCTC riêng quý 1 năm 2024 và thuyết minh số 40 của BCTC hợp nhất quý 1 năm 2024
6 24 - 04 - 2024 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7 23 - 04 - 2024 Công văn của UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
8 29 - 03 - 2024 Đính chính điều chỉnh nội dung trong các CBTT -điều chỉnh số văn bản của Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, các nội dung khác không thay đổi
9 04 - 03 - 2024 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng VĐL từ 1.500 ty lên 1.875 tỷ lũy kế đến 31-12-2023 ( Đã kiểm toán)
10 21 - 08 - 2023 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng VĐL từ 1.500 ty lên 1.875 tỷ ( Đã kiểm toán)