Quan hệ cổ đông

Thông tin Biwase

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng, Vì môi trường bền vững”. Mọi hoạt động của công ty đều lấy con người làm đối tượng hướng đến. Vì lẽ đó, công ty đã và đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ ưu việt.

Tin cổ đông

29 - 01 - 2024 Báo cáo quan trị công ty năm 2023
26 - 01 - 2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4-2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
26 - 01 - 2024 Báo cáo tài chính Riêng Quý 4-2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
22 - 01 - 2024 Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
16 - 01 - 2024 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương dự kiến ký hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2024
26 - 12 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương ký hợp đồng với tổ chức liên quan người nội bộ - CTy cp xây lắp - Điện Biwase
25 - 12 - 2023 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
25 - 12 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức và chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
09 - 11 - 2023 Nghị Quyết HĐQT - thông qua chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ - Cty cp xây lắp cơ điện Biwase
04 - 11 - 2023 Báo cáo tinh hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 03-08-2020