STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 26 - 07 - 2023 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
2 04 - 05 - 2023 Báo cáo tinh hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 03-08-2020
3 23 - 03 - 2023 Báo cáo thường niên năm 2022
4 30 - 01 - 2023 Báo cáo quản trị công ty năm 2022
5 20 - 11 - 2022 Báo cáo quản trị công ty năm 2021
6 04 - 11 - 2022 Báo cáo tinh hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 03-08-2020
7 29 - 07 - 2022 Báo cáo quan trị công ty 6 tháng năm 2022
8 04 - 05 - 2022 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020
9 23 - 03 - 2022 Báo cáo Thường niên năm 2021
10 15 - 11 - 2021 Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 5.4tr cổ phiếu ESOP năm 2021