STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 06 - 05 - 2024 BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Tấn Đức
2 06 - 05 - 2024 BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Văn Lui
3 06 - 05 - 2024 BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Song Hào
4 06 - 05 - 2024 BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Anh Thư
5 24 - 12 - 2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Nguyễn Văn Thiền
6 09 - 06 - 2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ - Ngô văn Lui
7 03 - 06 - 2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Văn Thiền - CTHĐQT
8 02 - 06 - 2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Ngô Văn Lui
9 19 - 05 - 2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ
10 12 - 05 - 2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT