STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 25 - 04 - 2024 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
2 25 - 04 - 2024 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10%
3 04 - 03 - 2024 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán)
4 04 - 03 - 2024 Báo cáo tài chính Riêng năm 2023 ( đã kiểm toán ) và giải trình chênh lệch LNST
5 26 - 01 - 2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4-2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
6 26 - 01 - 2024 Báo cáo tài chính Riêng Quý 4-2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
7 25 - 10 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3-2023
8 25 - 10 - 2023 Báo cáo tài chính riêng quý 3 -2023
9 18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023
10 18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng soát xét 6 tháng năm 2023