STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 26 - 01 - 2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4-2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
2 26 - 01 - 2024 Báo cáo tài chính Riêng Quý 4-2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
3 25 - 10 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3-2023
4 25 - 10 - 2023 Báo cáo tài chính riêng quý 3 -2023
5 18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023
6 18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng soát xét 6 tháng năm 2023
7 26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 -2023
8 26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 -2023 và giải trình chênh lệch LNST
9 26 - 04 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1-2023 và giải trình chênh lệch LNST
10 26 - 04 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng quý 1 -2023 và giải trình chênh lệch LNST