STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 26 - 03 - 2024 Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
2 23 - 03 - 2024 Cập nhật Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024
3 04 - 03 - 2024 Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
4 22 - 01 - 2024 Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
5 25 - 12 - 2023 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
6 01 - 04 - 2023 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
7 30 - 03 - 2023 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 ( hoàn chỉnh )
8 20 - 03 - 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( chỉnh sửa, bổ sung lần 1)
9 09 - 03 - 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
10 08 - 02 - 2023 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023