STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 05 - 04 - 2023 Điều lệ Công ty sửa đổi lần 7 Thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2023
2 05 - 04 - 2022 Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 6 thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022
3 17 - 03 - 2021 Qui chế quản trị nội bộ ( chỉnh sữa lần 2)
4 17 - 03 - 2021 Công bố đường Link Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ sửa đổi
5 17 - 03 - 2021 Điều lệ sửa đổi lần 5
6 26 - 11 - 2020 Điều lệ sửa đổi lần 4
7 18 - 03 - 2019 Điều lệ Biwase_ sửa đổi bổ sung lần 3
8 18 - 03 - 2019 Qui chế quản trị nội bộ công ty biwase _ sửa đổi lần thứ nhất
9 13 - 03 - 2019 Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung
10 04 - 04 - 2018 Điều lệ sửa đổi lần 2 và Qui chế quản trị nội bộ Công ty