STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 19 - 04 - 2018 Nghị quyet HĐQT Biwase về việc Biwase giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ biwase
2 04 - 04 - 2018 Nghị quyết HĐQT biwase về việc Biwase giao dịch với người nội bộ
3 22 - 03 - 2018 Nghị quyết HĐQT về việc trả thêm cổ tức năm 2017
4 14 - 03 - 2018 Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
5 23 - 02 - 2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc xử lý công văn công ty quỳnh Phúc _tổ chức liên quan người nội bộ
6 31 - 01 - 2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase thống nhất chủ trương mua lại cổ phần công ty tái chế vật liệu xanh đạt sở hữu trên 50%
7 25 - 01 - 2018 Nghị Quyết HĐQT biwase về việc chấp thuận chủ trương cho Biwase mua lại cổ phần công ty cp Tái chế vật liệu xanh từ người nội bộ và người có liên quan biwase
8 24 - 01 - 2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ ( công ty cổ phần tái chế Vật Liệu xanh)
9 09 - 01 - 2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc tạm ứng cổ tức lần 2 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
10 08 - 01 - 2018 Nghị Quyết HĐQT về việc Biwase mua lại cổ phần của cổ đông công ty liên kết (Công ty cổ phần tái chế vật liệu xanh)