STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 12 - 06 - 2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm và phương hướng cho 7 tháng tiếp theo; Thống nhất công văn 128/CPNTDM của công ty Cp nước Thủ Dầu Một
2 16 - 03 - 2019 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan người nội bộ
3 28 - 01 - 2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập các chi nhánh trực thuộc Biwase (thực hiện chuyển đổi các địa điểm kinh doanh thành chi nhánh)
4 15 - 01 - 2019 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập chi nhánh Nước thải Tân Uyên Trực thuộc Biwase
5 02 - 01 - 2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chuyển đổi xí nghiệp xử lý chất thải ( giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh xử lý chất thải ( Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh) trực thuộc công ty Cp nước - môi trường Bình Dương
6 24 - 12 - 2018 Nghị quyet HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 của BWE
7 26 - 11 - 2018 Nghị Quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
8 24 - 08 - 2018 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ _ông Nguyễn Văn Trí
9 19 - 06 - 2018 Nghị quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch với tổ chức liên quan nguoi nội bộ
10 28 - 05 - 2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTY 3R)