Thông báo kết quả sơ tuyển: Gói thầu ICB/03 "Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thị xã Thuận An - Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương Giai đoạn 2 - (Hiệp định vay JICA VN11-P10)

12 07-2014

Lời đầu tiên, Công ty Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (BIWASE) được đại diện bởi Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương (PMU) chân thành cảm ơn các Công ty đã quan tâm đến gói thầu ICB/03 “Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thị xã Thuận An” thuộc dự án nêu trên.

Căn cứ thư không phản đối số 2014/HAN(IA)-096 ngày 3/7/2014 của JICA và Quyết định số 882/QĐ-CTN.MT ngày 7/7/2014 của Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả sơ tuyển thầu ICB/03 nêu trên, Ban quản lý dự án rất vui mừng thông báo rằng các Công ty có tên dưới đây sẽ được mời tham gia đấu ngay khi chúng tôi hoàn tất Hồ sơ mời thầu.

1. Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd.

2. Kolon Global Corporation.

3. Kumho Industrial Co., Ltd

Một lần nữa, BIWASE/PMU chân thành cảm ơn các Công ty đã quan tâm đến gói thầu ICB/03 và mong sẽ có cơ hội hợp tác trong thời gian tới.