Thông báo kết quả sơ tuyển - gói thầu ICB/02 "Xây dụng nhà máy xử lý thải sinh hoạt và hàng rào nhà máy xử lý nước thải tại thị xã Thuận An"

22 03-2014

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN

GÓI THẦU ICB/02 “XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ THẢI SINH HOẠT VÀ HÀNG RÀO NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI THỊ XÃ THUẬN AN”

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC NAM BÌNH DƯƠNG – GIAI ĐOẠN 2

(Hiệp định vay JICA VN11-P10)

Lời đầu tiên, Công ty Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (BIWASE) được đại diện bởi Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương (PMU) chân thành cảm ơn các Công ty đã quan tâm đến gói thầu ICB/02 “Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt và nhà rào nhà máy xử lý nước thải tại thị xã Thuận An” thuộc dự án nêu trên.

Căn cứ thư không phản đối số 2014/HAN(IA)-321 ngày 17/3/2014 của JICA và Quyết định số 485/QĐ-CTN.MT ngày 19/3/2014 của Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả sơ tuyển thầu ICB/02 nêu trên, Ban quản lý dự án rất vui mừng thông báo rằng các Công ty có tên dưới đây sẽ được mời tham gia đấu ngay khi chúng tôi hoàn tất Hồ sơ mời thầu.

1. JFE Engineering Corporation liên danh với Tsukishima Kikai.,Ltd

2. Hitachi Co.,Ltd

3. Kobelco Eco-Solutions Co.,Ltd

4. OTV

5. Swing Corporation – Tokyo

Một lần nữa, BIWASE/PMU chân thành cảm ơn các Công ty đã quan tâm đến gói thầu ICB/02 và mong sẽ có cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

buy abortion pills online abortion pill abortion pill prescription

Tin tức hoạt động

NOTIFICATION OF P/Q RESULT CONTRACT PACKAGE ICB/02 “CONSTRUCTION OF SEWAGE TREATMENT PLANT AND FENCE OF THE SEWAGE TREATMENT PLANT IN THUAN AN TOWN”
22 03-2014

NOTIFICATION OF P/Q RESULT CONTRACT PACKAGE ICB/02 “CONSTRUCTION OF SEWAGE TREATMENT PLANT AND FENCE OF THE SEWAGE TREATMENT PLANT IN THUAN AN TOWN”

First of all, Binh Duong Water Supply – Sewerage – Environment Co., Ltd. (BIWASE) represented by the Project Management Unit of Binh Duong Water Environment Improvement Project (PMU) would like to sincerely thank the companies who were interested in the contract package ICB/02 “Construction of Sewage Treatment Plant and fence of the sewage treatment plant in Thuan An Town” under the captioned project.