Dự án đang đầu tư

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG 5
12 01-2021

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG 5

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương 1
04 01-2021

Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương 1

KẾ HOẠCH CAM KẾT MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESCP)

Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương 2
04 01-2021

Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương 2

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ

Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương 3
04 01-2021

Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương 3

KẾ HOẠCH THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN (SEP)

Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương 4
04 01-2021
Project under Construction: Construction of Waste Water Collection and Treatment System for Di An, Thuan An, Tan Uyen Areas
27 09-2017

Project under Construction: Construction of Waste Water Collection and Treatment System for Di An, Thuan An, Tan Uyen Areas

Project’s name: Collecting and treating waste water for Di An, Thuan An, Tan Uyen Areas. Project’s name: Collecting and treating waste water for Di An, Thuan An, Tan Uyen Areas