Các cửa hàng, siêu thị,… liên kết với các trung gian thanh toán