STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 27 - 09 - 2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Trí
2 19 - 09 - 2019 Nguyễn Văn Trí thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Biwase
3 05 - 09 - 2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan người nội bộ _ công ty Quỳnh Phúc
4 29 - 08 - 2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc
5 01 - 04 - 2019 Báo cáo giao dịch cổ phiếu BWE tổ chức liên quan người nội bộ
6 19 - 03 - 2019 Phu luc 12_ Bao cao ket qua giao dich BWE của người nội bộ _ông Ngô Văn Lui
7 13 - 03 - 2019 phụ lục 12 _Báo cáo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ ông Nguyễn Thanh Phong _ TVHĐQT
8 08 - 03 - 2019 Phụ lục 12_ báo cáo giao dịch BWE của Cổ đông lớn _Tổng công ty Becamex IDC
9 07 - 03 - 2019 Phụ lục 12_báo cáo giao dịch BWE của người liên quan người nội bộ
10 26 - 02 - 2019 phụ lục 10_ Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE tổ chức liên quan người nội bộ_ Công ty Quỳnh Phúc