STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 22 - 02 - 2019 Phục lục 12_báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ_ ông Nguyễn Văn Thiền
2 22 - 02 - 2019 Phụ lục 10_ Thông báo giao dịch BWE của ngườii nội bộ ông Nguyễn Văn Thiền
3 18 - 02 - 2019 phụ luc 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ ông Nguyễn Văn Thiền
4 18 - 02 - 2019 phu lục 10_Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của Nguyễn Văn Thiền chủ tịch HĐQT
5 14 - 02 - 2019 phu luc 10_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Ngô văn Lui
6 12 - 02 - 2019 Phu lục 10 _Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của cổ đông lớn (Becamex IDC)
7 28 - 01 - 2019 Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức liên quan người nội bộ _Cty Quỳnh Phúc
8 21 - 01 - 2019 Báo cáo giao dich cổ phiếu người nội bộ