STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 03 - 12 - 2018 phụ lục 12_Báo cáo giao dịch BWE của ông Nguyễn Văn Thiền
2 10 - 11 - 2018 Phụ lục 12_ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của tổ chức liên quan người nội bộ_ cty Quỳnh Phúc
3 29 - 10 - 2018 Phu luc 12_ Bao cao ket qua giao dich BWE cua Nguyen Van Thien _CTHDQT
4 18 - 10 - 2018 phu luc 12_Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư _Trưởng Ban kiểm soát
5 12 - 09 - 2018 phu luc 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư _BKS
6 08 - 08 - 2018 Phụ lục 12_ Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư_ Trưởng Ban kiểm soát
7 06 - 08 - 2018 phụ lục 12_báo cáo giao dịch BWE của nguyễn Thanh phong_ thành viên HĐQT Biwase
8 27 - 07 - 2018 phụ lục 12 _ Báo cáo kết quả giao dịch BWE Tạ Trọng Huấn_ người liên quan người nội bộ
9 16 - 07 - 2018 phụ lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của Nguyễn Văn Thiền _ người nội bộ
10 28 - 06 - 2018 Phụ lục 07_ Biwase cổ đông lớn của cty Cp cấp nước Đồng Nai (DNW) mua vượt 1% ( mua 2.7000.000 cổ phần của DNW))