STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 20 - 06 - 2018 phụ lục 12_kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ _Dương Anh Thư
2 11 - 06 - 2018 phụ lục 12_kết quả giao dịch BWE của người nội bộ_ Nguyễn Văn Thiền
3 07 - 06 - 2018 phục lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch người liên quan người nội bộ _ Nguyễn Ngọc hồ
4 03 - 05 - 2018 Ông Nguyễn văn trí- Thành viên HĐQT đã bán xong 1.000.000 cp BWE
5 03 - 05 - 2018 Ông Nguyễn Văn Thiền - chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cp Biwase
6 05 - 04 - 2018 Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Nguyễn Thị Thu Vân - người nội bộ Biwase
7 23 - 02 - 2018 phục lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ _ Ngô văn lui