STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 24 - 05 - 2017 Biên bản và nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
2 19 - 05 - 2017 Sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3 12 - 05 - 2017 TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
4 10 - 05 - 2017 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE)
5 25 - 04 - 2017 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương
6 25 - 04 - 2017 Công văn thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
7 22 - 09 - 2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
8 22 - 09 - 2016 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương