STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 28 - 10 - 2022 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 3 - 2022
2 28 - 10 - 2022 SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 3- 2022
3 26 - 10 - 2022 Báo cáo tài chính riêng quý 3-2022 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% so với cùng kỳ
4 26 - 10 - 2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2022 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% so với cùng kỳ
5 17 - 08 - 2022 BCTC riêng bán niên năm 2022 (đã soát xét)
6 17 - 08 - 2022 BCTC Hợp nhất bán niên năm 2022 (đã soát xét)
7 17 - 08 - 2022 INTERIM SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR THE PERIOD FROM 01/01/2022 TO 30/06/2022 ( REVIEWED)
8 17 - 08 - 2022 INTERIM CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR THE PERIOD FROM 01012022 TO 30062022 ( REVIEWED)
9 26 - 07 - 2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022 + giải trình
10 26 - 07 - 2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022