STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 28 - 04 - 2022 SEPARATE FINANLCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1- 2022
2 28 - 04 - 2022 CONSOLIDATED FINALCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1, 2022
3 26 - 04 - 2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022
4 26 - 04 - 2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022
5 04 - 03 - 2022 Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 + Giải trình
6 04 - 03 - 2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 + Giải trình
7 04 - 03 - 2022 SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS for the fiscal year ended as at 31.12.2021 (Audited)
8 04 - 03 - 2022 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for the fiscal year ended as at 31.12.2021 (Audited)
9 25 - 01 - 2022 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS for Quarter 4,2021
10 25 - 01 - 2022 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for Quarter 4,2021