STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 03 - 03 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng năm 2022 ( đã kiểm toán) và giải trình ý kiến của kiểm toán viên độc lập
2 03 - 03 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 ( đã kiểm toán) và giải trình ý kiến của kiểm toán viên độc lập
3 30 - 01 - 2023 Báo cáo quản trị công ty năm 2022
4 30 - 01 - 2023 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 4, 2022
5 30 - 01 - 2023 SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 4- 2022
6 30 - 01 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2022 và giải trình chênh lệch LNST
7 30 - 01 - 2023 Báo cáo tài chính riêng quý 4-2022 và giải trình chênh lệch LNST