STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023
2 18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng soát xét 6 tháng năm 2023
3 26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 -2023
4 26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 -2023 và giải trình chênh lệch LNST
5 26 - 04 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1-2023 và giải trình chênh lệch LNST
6 26 - 04 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng quý 1 -2023 và giải trình chênh lệch LNST
7 03 - 03 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng năm 2022 ( đã kiểm toán) và giải trình ý kiến của kiểm toán viên độc lập
8 03 - 03 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 ( đã kiểm toán) và giải trình ý kiến của kiểm toán viên độc lập
9 30 - 01 - 2023 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 4, 2022
10 30 - 01 - 2023 SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 4- 2022