STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 25 - 10 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3-2023
2 25 - 10 - 2023 Báo cáo tài chính riêng quý 3 -2023
3 18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023
4 18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng soát xét 6 tháng năm 2023
5 26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 -2023
6 26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 -2023 và giải trình chênh lệch LNST
7 26 - 04 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1-2023 và giải trình chênh lệch LNST
8 26 - 04 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng quý 1 -2023 và giải trình chênh lệch LNST
9 03 - 03 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng năm 2022 ( đã kiểm toán) và giải trình ý kiến của kiểm toán viên độc lập
10 03 - 03 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 ( đã kiểm toán) và giải trình ý kiến của kiểm toán viên độc lập