Khoa học

22 11-2022

Tin tức hoạt động

22/11/2022

Năng động

Chủ động và tích cực trong suy nghĩ, làm việc với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt để giải quyết vấn đề, đưa công ty phát triển bền vững.
22/11/2022

Sinh thái

Mục tiêu tạo môi trường sống phải xanh - sạch - an toàn bền vững, không vì lợi ích cá nhân mà gây ô nhiễm môi trường.
22/11/2022

Trao quyền

Công nhận rằng đội ngũ nhân viên là yếu tố cốt lõi mang đến sự thành công; cho phép mọi người tạo ra ảnh hưởng cá nhân tích cực đồng thời đáng tin cậy bởi những hành vi và kết quả mà họ mang đến cho cộng đồng, khách hàng và các cổ đông của chúng ta.
 
22/11/2022

Liêm chính

Duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, tôn trọng các cam kết của chúng ta và cởi mở trung thực trong mọi công việc chúng ta làm.
22/11/2022

Hợp tác

Xây Dựng các nhóm làm việc tập thể để tận dụng các kinh nghiệm và chuyên môn của tập thể nhằm tìm ra các giải pháp đa dạng cho khách hàng của chúng ta.