Văn bản pháp luật - Thoát nước

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
18 08-2014

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Ngày 6/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT
21 12-2013

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT

QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số ./2008/QĐ-BTNMT ngàythángnăm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.