Văn bản pháp luật - Dự án

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
26 07-2014

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014
23 12-2013

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc Hội ban hành Luật đấu thầu.