Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU-Gói thầu số 1: Xây dựng đoạn 1 kênh Ba Bò (từ Km0+00 đến Km1+730).
17 01-2014

THÔNG BÁO MỜI THẦU-Gói thầu số 1: Xây dựng đoạn 1 kênh Ba Bò (từ Km0+00 đến Km1+730).

Ban quản lý dự án Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu và Luật 38/2009/QH12 bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Gói thầu số 1: Xây dựng đoạn 1 kênh Ba Bò (từ Km0+00 đến Km1+730).
THÔNG BÁO MỜI THẦU-Gói thầu số 2: Xây dựng đoạn 2 kênh Ba Bò (từ Km1+782 đến Km3+016).
17 01-2014

THÔNG BÁO MỜI THẦU-Gói thầu số 2: Xây dựng đoạn 2 kênh Ba Bò (từ Km1+782 đến Km3+016).

Ban quản lý dự án Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu và Luật 38/2009/QH12 bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Gói thầu số 2: Xây dựng đoạn 2 kênh Ba Bò (từ Km1+782 đến Km3+016).