STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 24 - 12 - 2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Nguyễn Văn Thiền
2 09 - 06 - 2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ - Ngô văn Lui
3 03 - 06 - 2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Văn Thiền - CTHĐQT
4 02 - 06 - 2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Ngô Văn Lui
5 19 - 05 - 2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ
6 12 - 05 - 2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT
7 11 - 05 - 2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Trần Chiến Công
8 20 - 01 - 2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Văn Thiền