STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 18 - 10 - 2021 Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư- người nội bộ
2 10 - 09 - 2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ
3 09 - 07 - 2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Dương Anh Thư
4 05 - 07 - 2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Phong
5 25 - 06 - 2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ- Nguyễn Thanh Phong
6 24 - 06 - 2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ- Dương Anh Thư
7 09 - 06 - 2021 Nguyễn Thị Ngọc Thanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
8 19 - 05 - 2021 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ và người liên quan 2
9 18 - 05 - 2021 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ và người liên quan
10 11 - 05 - 2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE - Nguyễn Văn Trí - TVHĐQT