STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 31 - 12 - 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB - Nguyễn Thanh Phong
2 21 - 12 - 2020 Phụ lục 12 -Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Bwe của Ngô Văn Lui - Người nội bộ
3 11 - 12 - 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Trí
4 09 - 12 - 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của ông Ngô văn Lui
5 23 - 11 - 2020 Phu luc 12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của ông Nguyễn Thanh Phong
6 04 - 11 - 2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn văn Trí -TVHĐQT
7 26 - 10 - 2020 Phu luc 12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của ông Trần Chiến Công
8 19 - 10 - 2020 Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ: Dương Hoàng Sơn, Ngô Văn Lui, Trần Tấn Đức
9 15 - 10 - 2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Thanh Phong -TVHĐQT
10 15 - 10 - 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Thanh Phong -TVHĐQT