STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 06 - 11 - 2017 Báo cáo kết quả giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ_ Công ty Đại Phú Thịnh
2 27 - 10 - 2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
3 25 - 09 - 2017 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
4 25 - 09 - 2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan 2
5 15 - 09 - 2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan _ CÔNG TY ĐẠI PHÚ THỊNH
6 08 - 09 - 2017 CĐ nội bộ và người liên quan CĐNB đăng ký mua cổ phần biwase
7 05 - 09 - 2017 Công ty TNHH Đại Phú Thịnh - Tổ chức liên quan người nội bộ Biwase bán 1.010.000 cổ phần sở hữu