STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 04 - 10 - 2022 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương bán TSCĐ đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý cho các công ty liên kết , công ty con, cty liên quan
2 16 - 09 - 2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ _ TDM
3 13 - 07 - 2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương khuyến khích sử dụng sản phẩm do Biwase sản xuất đối với các CN, Cty con, Cty liên kết, các bên liên quan
4 08 - 07 - 2022 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng với Cty Cp xây lắp - Điện Biwase
5 05 - 04 - 2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thành lập chi nhánh cấp nước Biwase -Bình Định
6 23 - 03 - 2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Cty cấp nước Cần Thơ, Cty cấp nước Cần Thơ 2
7 23 - 03 - 2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương giải thể công ty cp Tái chế vật liệu xanh -3R
8 18 - 03 - 2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nộ bộ
9 27 - 01 - 2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTy TNHH TM N.T.P)