STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 24 - 12 - 2018 Nghị quyet HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 của BWE
2 26 - 11 - 2018 Nghị Quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
3 24 - 08 - 2018 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ _ông Nguyễn Văn Trí
4 19 - 06 - 2018 Nghị quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch với tổ chức liên quan nguoi nội bộ
5 28 - 05 - 2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTY 3R)
6 19 - 04 - 2018 Nghị quyet HĐQT Biwase về việc Biwase giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ biwase
7 04 - 04 - 2018 Nghị quyết HĐQT biwase về việc Biwase giao dịch với người nội bộ
8 22 - 03 - 2018 Nghị quyết HĐQT về việc trả thêm cổ tức năm 2017
9 14 - 03 - 2018 Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
10 23 - 02 - 2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc xử lý công văn công ty quỳnh Phúc _tổ chức liên quan người nội bộ