STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 01 - 04 - 2023 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
2 30 - 03 - 2023 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 ( hoàn chỉnh )
3 20 - 03 - 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( chỉnh sửa, bổ sung lần 1)
4 09 - 03 - 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
5 08 - 02 - 2023 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
6 06 - 01 - 2023 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 và ĐHCĐ thường niên năm 2023