STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 01 - 04 - 2022 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
2 29 - 03 - 2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( hoàn chỉnh)
3 21 - 03 - 2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( lần 3)
4 09 - 03 - 2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 2)
5 08 - 03 - 2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 1)
6 07 - 03 - 2022 TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
7 14 - 01 - 2022 Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022