STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 08 - 12 - 2021 TB ngay DKCC to chuc DHDCD TN 2022 va tam ung co tuc dot 1 nam 2021 bang tien.pdf
2 30 - 11 - 2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ĐHCĐ thường niên năm 2022
3 12 - 03 - 2021 Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021
4 11 - 03 - 2021 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( lần 4)_CBTT
5 09 - 03 - 2021 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( lần 3)
6 01 - 03 - 2021 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( lần 2)
7 26 - 02 - 2021 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021
8 19 - 02 - 2021 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021
9 03 - 02 - 2021 Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021