STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 09 - 12 - 2020 Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt
2 03 - 12 - 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
3 17 - 03 - 2020 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020
4 16 - 03 - 2020 Bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
5 16 - 03 - 2020 tài liệu bổ sung ĐHCĐ thường niên năm 2020
6 05 - 03 - 2020 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020
7 18 - 02 - 2020 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020