STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 30 - 11 - 2018 thông báo trung tâm lưu ký về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 và ĐHCĐ thương niên năm 2019
2 26 - 11 - 2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
3 21 - 03 - 2018 Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018
4 16 - 03 - 2018 Đơn đề cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
5 07 - 03 - 2018 Bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018
6 06 - 03 - 2018 Tài liệu ĐHCD thường niên năm 2018
7 02 - 03 - 2018 Giấy ủy quyền và Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018
8 22 - 02 - 2018 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
9 12 - 01 - 2018 Thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 và ĐHCĐ thường niên năm 2018