STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 06 - 12 - 2022 SEPARATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 1- 2021
2 26 - 10 - 2021 Báo cáo tài chính riêng quý 3-2021 + giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10%
3 26 - 10 - 2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3-2021 + giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10%
4 26 - 10 - 2021 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS for Quarter 3, 2021
5 26 - 10 - 2021 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for Quarter 3,2021
6 20 - 08 - 2021 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS for the period from 01-01-2021 To 30-06-2021 (Reviewed)
7 20 - 08 - 2021 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for the period from 01-01-2021 To 30-06-2021 (Reviewed)
8 18 - 08 - 2021 BCTC riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2021 + giải trình ý kiến kiểm toán + giải trình chênh lệch LNST
9 18 - 08 - 2021 BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 + giải trình ý kiến kiểm toán + giải trình chênh lệch LNST
10 23 - 07 - 2021 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 2, 2021