STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 26 - 10 - 2020 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR QUATER 3, 2020
2 26 - 10 - 2020 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR 3,2020
3 23 - 10 - 2020 Báo cáo tài chính Quý 3-2020 - Báo cáo riêng +Giải trình
4 23 - 10 - 2020 Báo cáo tài chính Quý 3-2020- Báo cáo hợp nhất +Giải trình
5 20 - 08 - 2020 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020_Báo cáo riêng +Giải trình
6 20 - 08 - 2020 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020_Báo cáo hợp nhất +Giải trình
7 20 - 08 - 2020 Interim consolidated financial statements for the period from 01-01-2020 to 30-06-2020_ Reviewed
8 20 - 08 - 2020 Interim Separate financial statements for the period from 01-01-2020 to 30-06-2020_ Reviewed
9 23 - 07 - 2020 INTERIM CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 2, 2020
10 23 - 07 - 2020 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR QUATER 2, 2020