STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 18 - 10 - 2019 Resolution to adopt the first 9 months of the company business performance in 2019
2 16 - 10 - 2019 Báo cáo tài chính Quý 3-2019 _Báo cáo riêng + Giải trình
3 16 - 10 - 2019 Báo cáo tài chính Quý 3-2019_Báo cáo hợp nhất + Giải trình
4 23 - 08 - 2019 Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tăng hơn 10% cùng kỳ năm trước trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã soát xét 6 tháng năm 2019
5 19 - 08 - 2019 BCTC soát xét 6 tháng năm 2019_ Báo cáo riêng Và giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên độc lập
6 19 - 08 - 2019 BCTC soát xét 6 tháng năm 2019_ Báo cáo hợp nhất Và giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên độc lập
7 24 - 07 - 2019 Báo cáo tài chính Quý 2- 2019_ Báo cáo riêng + Giải trình
8 24 - 07 - 2019 Báo cáo tài chính Quý 2-2019_Báo cáo hợp nhất + Giải trình
9 19 - 04 - 2019 Báo cáo tài chính quí 1 năm 2019_Báo cáo riêng + Giải trình
10 19 - 04 - 2019 Báo cáo tài chính quí 1 -2019: Báo cáo hợp nhất + Giải trình