STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 20 - 10 - 2017 IDS-11.4_Báo cáo tài chính Quí 3_ Báo cáo tổng hợp + Giải trình
2 20 - 10 - 2017 IDS-11.4_Báo cáo tài chính Quí 3_ Báo cáo văn phòng Công ty + Giải trình
3 30 - 08 - 2017 Giải trình kết quả kinh doanh báo cáo soát xét bán niên năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm trước cho cả báo cáo riêng và báo cáo tổng hợp
4 25 - 08 - 2017 Báo cáo Riêng- Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
5 24 - 08 - 2017 Báo cáo tổng hợp_Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
6 28 - 07 - 2017 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2017
7 20 - 07 - 2017 Báo cáo tài chính riêng - Quý II/2017 của Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương + Giải trình
8 20 - 07 - 2017 Báo cáo tài chính tổng hợp - Quý II/2017 của Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương
9 24 - 04 - 2017 Báo cáo tài chính_Tổng hợp - Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương - Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017
10 24 - 04 - 2017 Báo cáo tài chính_Riêng- Văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (không bao gồm các Ban quản lý dự án) - Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017