STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 01 - 11 - 2021 Cập nhật thông tin nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh Biwase lần thứ 16
2 05 - 07 - 2021 Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiep Biwase thay đổi lần thứ 15_ thay đổi vốn điều lệ
3 05 - 07 - 2021 Quyết định thay đổi niêm yết
4 15 - 06 - 2021 Hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 giữa hãng kiểm toán AASC và Biwase
5 17 - 05 - 2021 Báo cáo kết quả phát hành ESOP năm 2021
6 17 - 05 - 2021 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
7 27 - 04 - 2021 Đính chính CBTT số 11/CBTT/2021 ngày 26/04/2021
8 26 - 04 - 2021 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021