STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 04 - 12 - 2020 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Vốn điều lệ mới:1.875.000.000.000 đồng
2 02 - 12 - 2020 Quyết định niêm yết bổ sung 37.500.000 cổ phần nâng tổng số cổ phần niêm yết lên 187.500.000 cổ phần
3 26 - 11 - 2020 Biwase - Phát triển bền vững
4 18 - 11 - 2020 Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ 1/1/2020 đến ngày 4/11/2020 (đã kiểm toán)
5 28 - 10 - 2020 Thông cáo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
6 26 - 09 - 2020 Định giá BWE: Công ty Nước hàng đầu với chuỗi giá trị môi trường hoàn chỉnh
7 25 - 09 - 2020 Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của Biwase
8 05 - 08 - 2020 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch Biwase
9 01 - 06 - 2020 Hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020 giữa hãng kiểm toán AASC và Biwase
10 27 - 04 - 2020 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Thương mại Con Voi trực thuộc Công ty cp Nước _Môi trường Bình Dương