STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 26 - 09 - 2018 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh xí nghiệp nước thải Dĩ An trực thuộc Biwase
2 30 - 07 - 2018 Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh _Thành lập mới địa điểm kinh doanh Bàu Bàng
3 06 - 06 - 2018 Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
4 09 - 04 - 2018 Thông báo về việc nhận tiền cổ tức bằng tiền mặt và chuyển khoản
5 22 - 03 - 2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả thêm cổ tức năm 2017
6 21 - 03 - 2018 Thông báo thay đổi người nội bộ của Biwase
7 12 - 02 - 2018 Thông báo về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
8 01 - 02 - 2018 công bố thông tin về việc công ty Cp tái chế vật liệu xanh trở thành công ty con của Biwase
9 16 - 01 - 2018 Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn nộp BCTC lập cho năm tài chính 2018