STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 27 - 11 - 2017 Thông báo: Chi tạm ứng cổ tức năm 2017
2 06 - 11 - 2017 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017
3 05 - 09 - 2017 Tổng công ty BECAMEX IDC bán 10% cổ phần sở hữu tại BIWASE dự kiến thực hiện từ ngày 11/09/2017 đến 30/09/2017
4 12 - 07 - 2017 Mẫu điều chỉnh thông tin cổ đông
5 10 - 07 - 2017 Thông báo niêm yết biwase lên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh
6 10 - 07 - 2017 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
7 06 - 07 - 2017 Quyết định Về việc niêm yết cổ phiếu
8 03 - 07 - 2017 Biên bản bàn giao trên sổ sách tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương
9 29 - 05 - 2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
10 24 - 04 - 2017 Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Bình Dương về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017