Dự án

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG

Dự án Cải thiện Môi trường Nước Bình Dương (Dự án WEIP) sẽ được thực hiện tại thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương.
  • Địa điểm Bình Dương

  • Tổng thầu BIWASE

  • Quy mô 5000m2

  • Giai đoạn Giai đoạn 3

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG

Dự án Cải thiện Môi trường Nước Bình Dương (Dự án WEIP) sẽ được thực hiện tại thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương.

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG

Dự án Cải thiện Môi trường Nước Bình Dương (Dự án WEIP) sẽ được thực hiện tại thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương.

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG

Dự án Cải thiện Môi trường Nước Bình Dương (Dự án WEIP) sẽ được thực hiện tại thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương.