Tạm ngưng cung cấp nước khu vực UBND phường Đông Hòa

18 03-2023

Thông báo khác