Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Tân Uyên : Đường D6, D7, N9,10,11,12,13,14,15,16 KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, T.Bình Dương

22 03-2024

Thông báo khác