Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Khu Liên Hợp: Bên trái đường N14 (Đoạn từ đường D3 đến đường D5)

16 12-2023

Thông báo khác